TRASPLANTAMENT RENAL EXPERIMENTAL
TRASPLANTAMENT RENAL EXPERIMENTAL

Consideracions

HOME
LEGISLACIÓ I ASPECTES ÈTICS
 
LEGISLACIÓ
 
CONSIDERACIONS
CONCEPTES BÀSICS I NOMENCLATURA
PROCEDIMENTS
 
EXTRACCIÓ RENAL
 
TRASPLANTAMENT RENAL
 
ANASTOMOSI ARTERIAL
 
ANASTOMOSI VENOSA
 
ANASTOMOSI URETERAL
 
PROTOCOL DE SUPERVISIÓ
PROBLEMES I SOLUCIONS
ARXIUS DE VIDEO
BREU CURRICULUM VITAE
PUBLICACIONS
AGRAÏMENTS
CONTACTE
VERSIONS DE LA PÀGINA
 
ENGLISH VERSION
 
VERSIÓN EN ESPAÑOL

PER QUÈ ÉS IMPORTANT DISPOSAR DE MODELS IN VIVO DE TRASPLANTAMENT?

i/ Perquè en humans no es poden fer tots els experiments necessaris.

ii/ Perquè els models experimentals faciliten l’estudi comparatiu ja que permeten.

    a/ igualar i fixar condicions (ambientals, raça, sexe, tractament, etc…)
    b/ aïllar variables
    c/ estudiar mecanismes

És important per l’animal i per l’èxit de l’experiment garantir el benestar dels animals d’experimentació (legislació).

DIFERÈNCIES ENTRE TRASPLANTAMENT RENAL HUMÀ I EN RATA

i/ La metodologia del trasplantament renal de rata és molt similar a la humana però amb la diferencia que en els humans.

    a/ es trasplanta indistintament ronyó dret o esquerre (el disponible)
    b/ s’implanta heterotòpicament a la fosa ilíaca
    c/ no es nefrectomitzen els ronyons del receptor

En canvi en rata:

    a/ sempre es trasplanta ronyó esquerre perquè anatòmicament és més fàcil: els vasos renals del ronyó esquerre són més llargs que els del ronyó dret, en rata;
    b/ s’implanta ortotòpicament a l’abdomen per sota del ronyó nadiu.
    c/ es nefrectomitzen els dos ronyons nadius per permetre l’estudi de la funció renal de l’empelt.

ii/ La prioritat en humans és la supervivència del pacient, per això els pacients trasplantats anúrics se’ls dialitzar si convé.
En la rata la prioritat és l’estudi funcional de l’empelt renal i per tant la supervivència és una variable més a estudiar. A més a més, encara que ho volguéssim, les rates no es poden dialitzar.

disseny web: www.h2ocomunicacio.com  disseny web
 
  Website de trasplantament renal i Nefrologia iherrero@renal-transplantation.com