TRASPLANTAMENT RENAL EXPERIMENTAL
TRASPLANTAMENT RENAL EXPERIMENTAL

Legislació

HOME
LEGISLACIÓ I ASPECTES ÈTICS
 
LEGISLACIÓ
 
CONSIDERACIONS
CONCEPTES BÀSICS I NOMENCLATURA
PROCEDIMENTS
 
EXTRACCIÓ RENAL
 
TRASPLANTAMENT RENAL
 
ANASTOMOSI ARTERIAL
 
ANASTOMOSI VENOSA
 
ANASTOMOSI URETERAL
 
PROTOCOL DE SUPERVISIÓ
PROBLEMES I SOLUCIONS
ARXIUS DE VIDEO
BREU CURRICULUM VITAE
PUBLICACIONS
AGRAÏMENTS
CONTACTE
VERSIONS DE LA PÀGINA
 
ENGLISH VERSION
 
VERSIÓN EN ESPAÑOL
Totes les imatges que il·lustren aquest web reprodueixen casos reals on els animals han estat inclosos en estudis prèviament aprovats pel comitè ètic d’experimentació animal (CEEA).

Per tant, tots els animals que surten a les imatges formen part d’estudis reals i han estat tractats d’acord a la legislació vigent. No només perquè sigui obligatori sinó perquè és la nostra responsabilitat tractar-los amb compassió.

Ens preocupa el seu benestar no tant sols perquè pot incidir en la qualitat de la recerca biomèdica sinó perquè són éssers vivents sensibles que mereixen ser tractats amb dignitat.

L´ús d’animals per a experimentació i altres fins científics està estretament regulat per la legislació i estrictament controlat per comitès ètics d’experimentació animal.

A Catalunya i a Espanya, en base al disposat per la comunitat econòmica europea, es regula mitjançant la LEY121/000123, de 25 de octubre de 2007 i el REAL DECRETO 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (BOE núm 252, de 21/X/05, pàg. 34367), l’objectiu i finalitat del qual són ad verbam:

  1. L’objecte d’aquest reial decret és establir les normes aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència.

  2. La seva finalitat és assegurar l’esmentada protecció i, en particular, que als animals utilitzats se’ls concedeixin les cures adequades; que no se’ls causi innecessàriament dolor, sofriment, angoixa o lesió prolongats; que s’eviti tota duplicació inútil de procediments, i que el nombre d’animals utilitzats en els procediments es redueixi al mínim, aplicant en la mesura possible mètodes alternatius.

ESPANYA:

Ley 121/000123, de 25 de octubre de 2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_123-11.PDF

REAL DECRETO 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (BOE núm 252, de 21/X/05, pàg. 34367). Web:

www.boe.es/boe/dias/2005-10-21/pdfs/A34367-34391.pdf 

CEE:

COUNCIL DECISION of 23 March 1998 concerning the conclusion by the Community of the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (DOCE L222, 24 august 1999, p.29. Web:

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_222/l_22219990824en00290037.pdf

És imminent la publicació de la Llei de Benestar Animal que prohibirà que els animals de laboratori pateixin sofriments inútils i obligarà a donar-los un tracte adequat d’acord a la seva condició d’éssers vius sensibles. Aquesta llei és el complement que faltava al Reial Decret 1201/2005 donat que permet establir un règim de sancions davant l’incompliment d’aquest.
disseny web: www.h2ocomunicacio.com  disseny web
 
  Website de trasplantament renal i Nefrologia iherrero@renal-transplantation.com